صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1400/01/19 1400/02/18
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1400/01/19 1400/02/18
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/19 1400/01/29
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/12/19 1400/01/07
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/11/19 1399/11/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/10/19 1399/11/18
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/10/19 1399/11/18
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/10/19 1399/10/27
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/09/19 1399/09/29
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/07/19- حسابرسی شده 1399/09/23
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/07/19- اصلاحیه 1399/09/17
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/07/19- اصلاحیه 1399/09/16
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/08/19 1399/08/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/07/19 1399/08/26
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/07/19 1399/08/26
صورت وضعیت پرتفوی - 1399/07/19 1399/07/21
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به19 شهریور 1399 1399/06/26
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به19 مرداد 1399 1399/05/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/04/19 1399/05/15
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/04/19 1399/05/15
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به19 تیر 1399 1399/04/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 19 خرداد1399 1399/04/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 19 اردیبهشت 1399 1399/02/27
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/01/19 (حسابرسی شده) 1399/02/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/01/19 - اصلاحیه 1399/02/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/01/19 1399/02/15
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/01/19 1399/02/15
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 19 فروردین 1399 1399/01/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 19 اسفند 1398 1398/12/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 19 بهمن 1398 1398/11/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/10/19 1398/11/19
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1398/10/19 1398/11/19
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/19 1398/10/28
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/19 1398/09/27
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/19 1398/08/28
صورتهاي مالي به همراه گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به 1398/07/19 1398/08/27
گزارش عملکرد منتهي به 1398/07/19 - اصلاحیه 1398/08/26
گزارش عملکرد منتهي به 1398/07/19 1398/08/21
صورتهاي مالي برای سال مالی منتهی به 1398/07/19 1398/08/21
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به تاریخ 1398/07/19 1398/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (شهریور1398) 1398/06/27
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/19 1398/05/22
گزارش عملکرد منتهي به 1398/04/19 1398/05/14
صورتهاي مالي منتهي به 1398/04/19 1398/05/14
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/19 1398/04/26
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/19 1398/03/28
صورت های مالی منتهی به 1398/01/19 با گزارش حسابرس 1398/03/18
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/19 1398/02/28
گزارش عملکرد منتهي به 1398/01/19 1398/02/18
صورتهاي مالي منتهي به 1398/01/19 1398/02/18
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (فروردین 1398) 1398/01/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (اسفند ماه) 1397/12/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (بهمن 1397) 1397/11/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/10/19 1397/11/16
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1397/10/19 1397/11/16
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (دی 1397) 1397/10/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 19 آذرماه 1397 1397/09/25
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/07/19- گزارش حسابرس - اصلاحیه 1397/09/25
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/07/19 - گزارش حسابرس 1397/08/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (آبان 1397) 1397/08/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/07/19 1397/08/22
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/07/19 1397/08/22
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مهر1397) 1397/08/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (شهریور1397) 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مرداد1397) 1397/06/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1397/04/19 1397/05/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (تیر1397) 1397/05/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (خرداد 1397) 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان (اردیبهشت 1397) 1397/03/10
افشای پرتفوی ماهانه (اردیبهشت 97) 1397/03/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/01/19- حسابرس 1397/02/26
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 19 فروردین ماه 1397 1397/02/17
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 19 فروردین ماه 1397 1397/02/17
افشای پرتفوی ماهانه (فروردین 97) 1397/02/10
افشای پرتفو ماهانه (اسفند 96) 1397/01/29
افشای پرتفوی ماهانه (بهمن ماه) 1396/12/09
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/10/19 1396/11/16
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/10/19 1396/11/11
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/07/19 - حسابرسی شده (اصلاحیه) 1396/09/12
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/07/19 - حسابرسی شده 1396/08/29
گزارش عملکرد سالانه مننتهی به 1396/07/19 1396/08/17
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/7/19 1396/08/13
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/04/19 1396/05/11
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/04/19 1396/05/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/01/19 با تایید حسابرس 1396/02/30
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/01/19 1396/02/13
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/01/19 1396/02/13
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/10/19 1395/12/01
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/10/19 1395/11/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/07/19 با گزارش حسابرس 1395/08/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1395/07/19 1395/08/12
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/07/19 1395/08/09
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1395/04/19 1395/05/19
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1395/04/19 1395/05/19
صورت مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1395با تاييد حسابرس 1395/02/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/01/19 1395/02/06
صورت مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1395با تاييد متولي 1395/02/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 19/10/1394 1394/11/06
صورت مالي سه ماهه منتهي به 19/10/1394 با تاييد متولي 1394/11/06
صورت مالی سالانه منتهی به 1394/07/19 حسابرسی شده 1394/09/02
صورت مالی سالانه منتهی به 19/07/1394 با تایید متولی 1394/08/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 19/07/1394 1394/08/05
صورت مالی نه ماهه منتهي به 19 تير ماه 1394 1394/05/11
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 19/04/1394 1394/05/10
صورت مالی شش ماهه منتهي به1394/01/19 با تایید حسابرس 1394/02/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/01/19 1394/02/27
صورت مالی شش ماهه منتهي به1394/01/19 1394/02/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 19/10/1393 1393/12/05
صورت مالي سه ماهه منتهي به 19/10/1393 با تاييد متولي 1393/12/03
صورت مالی سه ماهه منتهی به 19/10/1393 1393/11/25
صورت مالی سالانه حسابرسی شده 19/07/1393 1393/10/24
گزارش عملکرد سالهنه منتهی به 19/07/1393 (ویرایش شده) 1393/10/06
صورت مالی سالانه 19/07/1393 باتایید متولی 1393/08/25
صورت مالی سالانه 19/07/1393 1393/08/03
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 19/1/93 حسابرسی شده 1393/05/28
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 19/01/1393 اصلاح شده 1393/05/25
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 19/04/1393 1393/05/12
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 19/04/1393 با تائيد متولي 1393/05/05
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 19/04/1393 1393/05/01
صورت مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1393 با تاييد متولي 1393/04/21
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 19/01/1393 1393/02/20
صورت مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1393 1393/02/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 19/10/1392 1392/11/12
صورت مالي سه ماهه منتهي به 19/10/1392 اصلاح شده با تاييد متولي 1392/11/09
صورت مالی سه ماهه منتهی به 19/10/1392 1392/11/08
صورت مالی سالانه منتهی به 19-07-1392 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1392/11/06
صورت مالی سالانه منتهی به 19/07/1392 اصلاح شده با تایید متولی 1392/08/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 19-07-1392 1392/08/11
صورت مالی سالانه منتهی به 19/07/1392 1392/08/07
صورت مالی نه ماهه منتهی به 19/04/1392 با تایید متولی 1392/07/01
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 19/04/1392 1392/06/27
صورت مالی نه ماهه منتهی به 19/04/1392 1392/06/27
صورت مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1392 با تاییدمتولی واظهارنظرحسابرس 1392/04/18
صورت مالی شش ماهه منتهي به 19/01/1392 1392/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 19/01/1392 1392/03/08
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 19/10/1391 1392/01/26
صورت مالي سه ماهه منتهي به 19/10/1391 1391/12/28
صورت مالی نه ماهه منتهي به 20 تير ماه 1391 1391/11/29
صورت مالی سالانه حسابرسی شده 19/07/1391 1391/11/24
گزارش عملکرد سالانه 19/07/1391 1391/08/15
صورت مالی سالانه19/07/1391 با تایید متولی 1391/08/15
صورت مالی سالانه 19/07/1391 1391/08/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 20 تیر ماه 1391 1391/06/14
صورت های مالی شش ماهه با تایید حسابرس 1391/03/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به20فروردین 91 1391/02/19
صورت مالي شش‌ماهه 1391/01/20
گزارش عملکرد سه ماهه 1390/10/20
صورت مالی سه ماهه منتهی به 20 دی 1390/10/20