مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت حاضرین مجمع مورخ 1400/02/05 1400/02/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/05 1400/01/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/23- تصویب صورت مالی 1399/11/29
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/10/23 1399/10/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/23 1399/10/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/19- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/07/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/19- ترکیب دارایی 1399/06/22
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/06/19 1399/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/21- امیدنامه 1399/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/21- تغییر متولی 1399/05/06
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/04/21 1399/04/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19- تغییرات امیدنامه و اساسنامه 1398/10/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19- تصویب صورت مالی 1398/09/27
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/09/19 1398/09/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/03 - تغییر ارکان 1398/07/15
مجمع مورخ 1398/02/03 - تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید 1398/07/01
صورتحاضرین مجمع 1398/02/03 1398/02/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/21 - تغییرات امیدنامه و اساسنامه 1397/11/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/21 1397/10/19
صورت حاضرین مجمع مورخ 1397/09/21 1397/09/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/05 1396/11/03
مجمع مورخ 1396/09/05 - تصویب صورت مالی، تغییر محل اقامت، تغییر مدیر ثبت 1396/10/26
صورتجلسه مورخ 1396/09/05- تغییر اساسنامه 1396/10/16
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/04/19 1396/05/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/17 - تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/18
مجمع مورخ 1395/12/07 (تمدید) 1396/01/29
مجمع صندوق 03/09/1395 1395/10/18
مجمع مورخ 1395/06/28 (تمدید فعالیت) 1395/07/26
مجمع مورخ 1395/02/20 1395/04/19
صورتجلسه مجمع 1394/09/29 امیدنامه 1394/11/07
صورتجلسه مجمع 1394/09/29 اساسنامه 1394/11/07
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1393/11/25 و تغییر ارکان 1394/01/17
صورتجلسه مجمع 28/02/1393 امیدنامه 1393/04/21
صورتجلسه مجمع 28/02/1393 اساسنامه نامه 1393/04/21
صورتجلسه مجمع مورخ 11/02/1392 اساسنامه 1392/10/25
صورتجلسه مجمع 11/02/1392 امیدنامه 1392/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 01/06/1391 1391/06/04
مجمع فوق العاده 1390/11/23
مجمع فوق العاده 1390/08/21
مجمع موسس 1390/05/29