مجمع سالانه

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق ارمغان ايرانيان مي رساند ،جلسه مجمع ساليانه صندوق براي سال مالي منتهي به ١٩/٠٧/١٣٩٢ در تاريخ ٢٨/٠٢/١٣٩٣ ساعت ١٤ در محل شركت تامين سرمايه نوين برگزار خواهد شد.