اعمال تغيير مدت كارمزد متغير ابطال

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم «صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان» مي‌رساند جهت جلب رضایت سرمایه گذاران محترم صندوق، مدت ‌زمان بخش كارمزد متغير ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاری صندوق از ٦٠ روز به ١٥ روز، از تاریخ شروع فعالیت صندوق اعمال خواهد شد.