مصوبات مجمع مورخ 1396/09/05

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مدیر ثبت صندوق ارمغان ایرانیان به شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین تغییر یافت.

همچنین بازدهی پیشبینی شده صندوق به 15 درصد تغییر یافت.