برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/09/21

به استحضار میرساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق ارمغان ایرانیان و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی منتهی به 1397/07/19 تصویب شد. همچنین حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی هشیار بهمند تغییر یافت.