برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/09/21

به استحضار می­رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان در تاريخ 21/09/1397 و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، بند10-3 امیدنامه درخصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی­های صندوق تغییر یافت و یک بند به مواد امیدنامه در بخش پرداخت سود دوره­ای و سه بند به مواد اساسنامه در بخش وظایف مدیر، وظایف متولی و اطلاع رسانی اضافه گردید .