آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/11

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر در بندهایی از  امید نامه  در تاریخ 1399/06/11، ساعت 10:30 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.