سرمایه گذاران محترم، مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید.

سرمایه گذاران محترم، مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید.