آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.19

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر در بندهایی از  امید نامه  در تاریخ 1399/06/19، ساعت 9:00 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.