افزایش شعب عامل صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند از تاریخ ٢٣/١١/١٣٩١ انجام صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در تمامی شعب بانک اقتصاد نوین در تهران و شهرستان ها،امکان پذیر می باشد.