پرداخت سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارمغان ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده به سرمایه گذاران برای صندوق مذکور برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ١٥/٠٩/١٣٩١ ،  ٢١.٢٦%پرداخت گردیده است.