تمدید دوره فعالیت صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک ارمغان ایرانیان میرساند دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ١٣٩٦/٠١/١٩ تمدید گردید.