تغییر ارکان صندوق

آگهی تصمیمات صندوق سرمایه¬گذاری ارمغان ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیشبینی سود )
ثبت شده به شماره١٠٩٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٨٢٥٤ نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و موسسات غیرتجاری
به استحضار می¬رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان ايرانيان در تاريخ ٢٥/١١/١٣٩٣ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس صندوق مذکور تغییر گردید. همچنین صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ١٩/٠٧/١٣٩٣ تصویب شد.