اطلاعیه ١٢٠٣٠٠٤٤ - ١٣٩٤/٠١/١٦

شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤  -١٦/٠١/١٣٩٤
صادرکننده: ادارۀ  بازرسی  نهادهای مالی
موضوع: پذیرش درخواست‌های صدور  واحد های سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛
مخاطبین: مدیران  صندوق  و مدیران ثبت صندوق های سرمایه گذاری .
با احترام
به اطلاع می‌رساند؛ به استناد مادۀ ١٧ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مدیر صندوق یا مدیر ثبت موظف است؛ در هر روزکاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. علیهذا، موکداً یادآور می‌شود؛ اجتناب مدیر صندوق یا مدیر ثبت از دریافت درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متقاضیان، به جز مواردی که به استناد اساسنامه، به درخواست ضامن جبران خسارت یا سود یا ضامن نقدشوندگی و نیز مدیر صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ضامن نقدشوندگی صورت می‌گیرد، تخلف محسوب و با متخلف متناسب با مقررات انضباطی موضوعه برخورد خواهد شد.
بدیهی است مدیر/مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به منظور محاسبۀ قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورت تشخیص، نسبت به تعدیل قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق مطابق با دلایل مصرّح در دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارایۀ مدارک و مستندات مربوطه و اعلام عمومی از طریق تارنمای صندوق، اقدام لازم را معمول نموده که در این صورت امکان دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با قیمتهای صدور و ابطال تعدیل شده توسط مدیر صندوق یا مدیر ثبت وجود خواهد داشت.
کلیه مدیران صندوق یا مدیران ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف‌اند؛ این اطلاعیه را به نحو مقتضی از طریق تارنمای صندوق و نصب در شعب پذیرش درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به اطلاع کلیۀ متقاضیان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برسانند. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌شود. 
                                                                      مهرداد فرح‌آبادی
                                                     رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

رونوشت:
- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛ 
- متولیان محترم کلیۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع و پیگیری موضوع.