آگهي تغييرات صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان ايرانيان

آگهي تغييرات صندوق سرمايه‌گذاري  ارمغان ايرانيان
(در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پيش بيني سود)
ثبت شده به شماره ١٠٩٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٨٢٥٤ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري
به استحضار مي‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان در تاريخ ٢٨/٠٢/١٣٩٣  و تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ بند هاي اميدنامه در خصوص اهداف و استراتژي هاي صندوق و هزينه هاي صندوق تغيير يافت و يك بند جديد درخصوص درآمدهاي حاصل ازتعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار به اميد نامه صندوق اضافه شد.همچنين بند اساسنامه در خصوص امكان مشاركت صندوق در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار با درآمد ثابت‌ نيز تغيير‌ يافت. اطلاعات بيشتر در تارنماي صندوق به نشاني  www.armaghanfund.irدر دسترس علاقه مندان مي باشد.