ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات