بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک 34، شرکت کارگزاری صبا تأمین تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک 34، شرکت کارگزاری صبا تأمین 42115000