جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,902 5.49 10,710 5.89 18,696 8.74 21,097 9.91
اوراق مشارکت 54,645 30.27 57,331 31.56 70,432 32.91 83,335 39.16
سپرده بانکی 114,685 63.54 112,287 61.8 122,030 57.02 107,756 50.63
وجه نقد -1,603 -0.89 -,990 -0.54 -,965 -0.45 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,876 1.59 2,344 1.29 3,834 1.79 572 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,337 5.17 10,097 5.56 16,812 7.85 18,808 8.84