جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,272 3.24 5,272 3.24 6,715 4.07 11,814 6.2
اوراق مشارکت 44,805 27.56 44,805 27.56 48,986 29.71 68,512 35.96
سپرده بانکی 111,897 68.82 111,897 68.82 108,481 65.79 109,999 57.73
وجه نقد -2,081 -1.28 -2,081 -1.28 -1,241 -0.75 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,704 1.66 2,704 1.66 1,945 1.18 216 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,272 3.24 5,272 3.24 6,715 4.07 11,814 6.2