جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 27,665 9.6 51,728 11.23 81,221 12.1 86,350 12.02
اوراق مشارکت 138,708 48.13 269,738 58.58 445,790 66.43 515,415 71.72
سپرده بانکی 118,922 41.27 133,804 29.06 136,199 20.3 115,850 16.12
وجه نقد -2,002 -0.69 -5,543 -1.2 390 0.06 -9,115 -1.27
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,876 1.69 10,736 2.33 7,423 1.11 10,172 1.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,563 12.69 37,073 8.05 50,837 7.58 52,743 7.34