بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,138 7.34 20,435 7.33 5,370 3.31 1,653 1.44
اوراق مشارکت 100,461 48.71 120,388 43.15 1,942 1.2 0 0
سپرده بانکی 125,722 60.96 133,269 47.77 152,492 93.89 112,428 97.74
وجه نقد 76 0.04 88 0.03 117 0.07 0 0
سایر دارایی ها -35,163 -17.05 4,793 1.72 2,500 1.54 947 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,192 4.94 12,262 4.4 5,367 3.3 1,653 1.44