جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,753 7.94 23,578 10.54 26,924 10.7 36,407 12.7
اوراق مشارکت 68,463 34.5 83,749 37.45 96,958 38.53 136,143 47.47
سپرده بانکی 112,390 56.64 114,149 51.04 124,326 49.4 113,006 39.4
وجه نقد -,567 -0.29 -1,150 -0.51 -4,125 -1.64 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,387 1.2 3,326 1.49 7,589 3.02 1,175 0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,221 11.7 23,221 10.38 23,209 9.22 29,519 10.29