جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 50,020 3.91 95,086 2.39 117,888 2.62 119,837 2.48
اوراق مشارکت 910,696 71.2 3,028,565 76.11 3,430,169 76.28 3,869,549 80.01
سپرده بانکی 309,218 24.17 830,297 20.87 924,487 20.56 837,321 17.31
وجه نقد -7,093 -0.55 -22,644 -0.57 -37,820 -0.84 50 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 16,252 1.27 47,805 1.2 61,814 1.37 9,395 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 63,337 4.95 89,951 2.26 112,983 2.51 116,487 2.41