بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,695 6.83 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 90,736 45.26 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 124,679 62.19 107,084 99.48 107,746 99.79 108,738 99.82
وجه نقد 73 0.04 70 0.06 22 0.02 0 0
سایر دارایی ها -28,705 -14.32 490 0.45 206 0.19 193 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,228 4.6 0 0 0 0 0 0