بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,216 7.39 34,362 9.53 31,638 8.36 24,089 6.84
اوراق مشارکت 102,671 49.88 220,247 61.08 225,761 59.62 204,640 58.13
سپرده بانکی 125,253 60.85 103,224 28.62 118,408 31.27 122,493 34.79
وجه نقد 73 0.04 99 0.03 14 0 50 0.01
سایر دارایی ها -37,384 -18.16 2,677 0.74 2,828 0.75 776 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,243 4.98 17,796 4.93 17,242 4.55 12,860 3.65