بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 7,015 4.38 7,015 4.38 7,015 4.38 45,712 22.94
سپرده بانکی 152,819 95.41 152,819 95.41 152,819 95.41 153,182 76.89
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 340 0.21 340 0.21 340 0.21 332 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0