بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,309 7.05 1,505 1.23 0 0 0 0
اوراق مشارکت 94,807 46.7 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 125,159 61.66 119,392 97.87 107,069 99.26 105,017 99.41
وجه نقد 75 0.04 45 0.04 128 0.12 68 0.06
سایر دارایی ها -31,357 -15.45 1,054 0.86 674 0.63 557 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,642 4.75 1,505 1.23 0 0 0 0